• Kết nối dữ liệu y tế, câu chuyện của cả chục năm nữa?

    Dữ liệu y tế nằm ở các hệ thống khác nhau. Muốn kết nối, chia sẻ dữ liệu thì cần được chuẩn hoá. Chuẩn lưu trữ và chia sẻ dữ liệu quốc tế HL7 ra đời với mục đích như vậy và đã có khoảng 55 quốc gia tham gia vào việc ứng dụng chuẩn này.

    • 19/03/2021
    • 1724
×
message.popup-show.message